Algemene huurvoorwaarden bij het huurcontract van vakantiehuisje "De Merel"

artikel 1 De verhuurder

Het door de verhuurder aangebodene is een recreatie woning wat niet permanent mag worden bewoond!

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring,
wijziging of verhindering van het verblijf van de klant,
indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken,
veroorzaakt door het werk van derden,zoals gemeente,provincie,enz.
Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas,water,elektriciteit of internet
tengevolge van onvoorziene omstandigheden.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden
of andere vormen van overmacht.
Parkeren van een voertuig is geheel op eigen risico.
Vallende takken,dennenappels,hars e.a.natuurlijke gebeurtenissen die schade kunnen aanbrengen,
zijn niet voor rekening van verhuurder.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage,
persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten,voortvloeiende uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

artikel 2 Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.
De huurder ontvangt van de betaling geen bevestiging.
De prijzen van verhuurder zijn berekend in euro's en zijn per week of een ander periode,zoals staat vermeld op de website.
De huurprijs is inclusief gas,water,elektra.
Internet zit niet in de huurprijs is gratis,maar storingen worden niet opgelost!

artikel 3 Betaling van de huurprijs

Bij het aangaan van de huur betaald de huurder de helft van de huurprijs en gaat daarbij akkoord met de huur voorwaarden.
Deze aanbetaling moet binnen 8 dagen na verzending door de verhuurder van het huurcontract ontvangen zijn.
Het restant van de huurprijs en de borgsom €100,= moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf
in de vakantie woning door de verhuurder zijn ontvangen.
Indien dit niet heeft plaatsgevonden krijgt de verhuurder een e-mail bericht.
Is het bedrag op de aankomst dag niet bijgeschreven op de betaal rekening van de verhuurder,
dan is er niemand om de sleutel van het vakantiehuis aan u te overhandigen.
Dit wordt gezien als een annulering door de verhuurder en wordt er niets terug betaald.
De verhuurder heeft dan tegelijk het recht om de vakantie woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
Indien het vakantie huis in een laat stadium wordt verhuurd, moet de huursom en waarborg in een keer worden betaald.

artikel 4 Annulering door de huurder terug naar boven

Indien de huurder om welke reden dan ook de huurovereenkomst wil annuleren,
is hij/zij de volgende schadeloosstelling verschuldigd:
€10,= bij annulering meer dan 3 maanden voor het begin van de huurperiode
25% van de huursom, bij annulering 3-1 maanden voor het begin van de huurperiode
50% van de huursom, bij annulering tussen de30é en de 15é dag voor het begin van de huurperiode.
75% van de huursom bij annulering bij minder dan 15 dagen voor het begin van de huurperiode.
Als de borgsom al is betaald zal die in mindering worden gebracht.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantie woning,
of deze voor het einde van de huurperiode verlaat,zal er geen restitutie plaats vinden.
De verhuurder zal trachten de 'schade' voor de huurder te beperken door te proberen de vakantie woning opnieuw te verhuren.
Het dan te ontvangen bedrag zal in mindering worden op de schadeloosstelling.
De verhuurder zal het contract als annulering beschouwen indien bij de aanvang van de huurperiode,
de volle huursom niet is voldaan.
Kosten die voortvloeien uit het innen van de schadeloosstelling zijn voor rekening van de huurder.
Wij raden de huurder aan bij derden een annulering verzekering af te sluiten.
bijvoorbeeld( https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/kortlopende-reisverzekering.html)

artikel 5 Annulering door de verhuurder

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren,
(door natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar)
zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetaling plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht,
dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen,
zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

artikel 6 Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet telefonisch wordt gemeld.
Het huurcontract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht.
Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie,
van het Nederlands kantongerecht.
De huurder wordt geacht het gehuurde met het daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard,
tenzij hij/zij binnen 4 uur na het betrekken van de woning bij de verhuurder/beheerder heeft geprotesteerd.

artikel 7 Omschrijving terug naar boven

Alle informatie van de verhuurder betreffende de vakantie woning, de indeling, het meubilair,
of de desbetreffende voorzieningen is ter goede trouw verstrekt,op basis van gegevens van verhuurder.
Indien hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder huurder hierover informeren,
doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Bij wijzigingen van de voorwaarden,geld de jongste datum als definitief.
Indien, ondanks alles,de informatie betreffende de vakantie woning,de indeling,
het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn,
dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze één en ander kan herstellen.
Alle informatie betreffende toerisme en (sportieve)activiteiten is door derden verstrekt
en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder.

artikel 8 Aankomst en vertrek

De aankomst in de vakantie woning vindt normaliter plaats om 16.00 uur,tenzij anders is overeengekomen.
De sleutel bevind zich in het sleutelkluisje naast de deur. De dinsdag voor de aankomst wordt u via email de code van het kluisje toegestuurd.
De vakantie woning moet uiterlijk om 10.00 uur worden verlaten op de dag van vertrek.

artikel 9 Maximum aantal bewoners

De vakantie woning mag door niet meer dan 4 personen worden bewoond,
tenzij vooraf toestemming is verleend door de verhuurder.
Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene die de ontvangst regelt de toegang tot de woning,
aan deze extra personen ontzeggen.
Indien er op een tijdstip, buiten medeweten van degene die de ontvangst regelt,
toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering,
van 25% van de huursom per extra persoon.

artikel 10 Huisdieren

In de woning worden géén huisdieren toegelaten.

géén huisdieren in het huisje

artikel 11 Waarborg terug naar boven

Het bedrag van de waarborg is standaard €100,=
Als bij aankomst van de huurder(s) blijkt dat de huurders tot een risico groep behoren,
(o.a. jongeren) kan géeist worden dat de borgsom ter plaatse wordt verhoogd tot een bedrag van €200,=,
wat dan contant moet worden betaald.
Het bedrag van de waarborg wordt binnen 10 dagen na het verlaten terug gestort op uw bankrekening nummer,
eventueel na aftrek van de kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning of vervuiling.

artikel 12 Schoonmaak

De eind schoonmaak is verplicht en moet door de huurder zelf worden verricht,of tegen betaling laten uitvoeren.
(bij verhuur via een bemiddelings site vervalt de verplichte schoonmaak,want dan wordt er €40,= schoonmaak kosten in rekening gebracht.)
Op centrale plekken in het bos staan vuilnis containers.
Om de ondergrondse container te openen is er in de woning een pasje aanwezig.
Bij verlies van de pas zijn de kosten voor vervanging €15,=

artikel 13 Overlast

Het is de huurder verboden overlast te veroorzaken aan de omgeving, o.a.door het maken van harde muziek,
lawaai,of het stoken van open vuur, (brandgevaar in het bos).
Het kappen ,snoeien of vernielen van bomen en struiken in het bos is niet toegestaan,ook geen graafwerk.

artikel 14 Gebruik van de woning

De huurder zal het gehuurde alleen als vakantie verblijf gebruiken en er o.a. geen beroep of bedrijf in uitoefenen.
De huurder verplicht zich het netjes en als goed bewoner te gebruikenen
na afloop van de huurperiode netjes en in goede staat af te leveren.
Het slaan van spijkers in muren of wanden, of andere 'bouwkundige werken' zijn verboden.
Het verplaatsen van meubels en bedden e.d. is niet toegestaan want dat kan schade aan meubels en vloerbedekking tot gevolg hebben.
Daardoor kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht,voor herstel en terug plaatsen.
Roken is in het huisje niet toegestaan!

binnen mag er niet gerookt worden

De huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan,
of daarin(zonder daar het met de verhuurder over te hebben gehad)meer personen laten overnachten dan is overeengekomen.
Bij overschrijding wordt de overeenkomst als ontbonden geacht.

artikel15 Bezichtiging

Verhuurder/beheerder mag het verhuurde op alle redelijke tijd bezichtigen of controleren.

artikel 16 Vergoeding schade

De huurder verbind zich alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan het pand, de stoffering, huisraad of anderszins ontstaan, te vergoeden.
Door betaling van het gehuurde,gaat de huurder akkoord met de huur voorwaarden.laatste verandering 22-01-2021
Door schade en schande zijn deze voorwaarden ontstaan,
wij staan open voor aanpassingen of verbeteringen